وقتی کلاچ بر نمی گردد

فنر مرزی ( فنرهای اتصال دهنده صفحه فشار چدنی به شاسی دیسک کلاچ)دفرمه شده دلیل نقص:

خودرو زمانی که بار بیش از حد داشته ( overload )

در حال پایین آمدن از سراشیبی از دنده سنگین به عنوان ترمز استفاده شده.

در زمان پارک خودرو در سرازیری از دنده به جای ترمز دستی استفاده شده.

در حرکت خودرو با سر عت بالا از دنده سنگین استفاده شده ( دنده معکوس )

بین هزار خاری شفت گیربکس و صفحه کلاچ لقی ایجاد شده که ناشی از خوردگی ویا شکستن دندانه های هزارخار.

فنر برگ ( صفحه ای که مابین دو لنت فشرده شده )شکسته شده دلیل نقص:

بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.

یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.

شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن .

لنگی و چرخشی نا متعادل دارد. به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس .

شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

دنده های هزار خار آسیب دیده دلیل نقص:

بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.

یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.

شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن .

لنگی و چرخش نا متعادل دارد.

به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس .

شفت هزارخار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

بلبرینگ آسیب دیده دلیل نقص:

گرم شدگی بیش از حد بلبرینگ در نتیجه خطای تنظیم بلبرینگ که قطعات پلاستیکی را ذوب کرده وروغن پس می دهد و باعث سختی چرخش بلبرینگ شده.

دوشاخه بلبرینگ معیوب شده.

محفظه بلبرینگ به دلیل کارکرد خارج از محور معیوب شده.

 

وقتی کلاچ رد می کند

نواحی از دیسک کلاچ سوخته دلیل نقص:

لنت چرب و روغنی شده.

سیم کلاچ بدرستی کار نکرده ( خودروهای سیمی )

سیلندرهای مرکزی هیدرولیک کلاچ خراب شده و یا هوا گرفته ( خودروهای نوع هیدرولیکی ).

فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) معیوب شده و عمل جداسازی کلاچ را کند کرده.

لنت صفحه کلاچ روغنی شده دلیل نقص:

کاسه نمد گیربکس روغن پس داده.

درهنگام نصب.لنت صفحه کلاچ با دستان چرب و با اشیاء روغنی در تماس بوده.

در هنگام نصب به هزار خار شفت و صفحه کلاچ بیش از حد روغن مالیده شده.

 

وقتی پدال کلاچ باز نمی گردد

لبه فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) شکسته شده دلیل نقص:

در نتیجه حرکت بیش از حد بلبرینگ رو به جلو پره های دیافراگم ( خورشیدی ) با دیسک بر خورد کرده.

در هنگام نصب دیسک وصفحه کلاچ. پیچها به نحو متقابل ( ضربدری ) و به یک اندازه ( ترکمتر ) بسته نشده.

 

وقتی کلاچ جدا نمی کند

در لبه فنرهای دیافراگم ( خورشیدی ) خوردگی به وجود آمده دلیل نقص:

فاصله بین دیسک کلاچ و بلبرینگ مطابق استاندارد تنظیم نشده.

دو شاخه کلاچ با میله محفظه گیربکس و یا موتور ( شفت گیربکس ) به صورت هم محور نصب نشده اند .

بلبرینگ نسبت به صفحه فشار دقیقا از مرکز فشرده نشده.

بلبرینگ خراب شده و هنگام گردش بدلیل اعمال فشار پره های فنر دیافراگم خورده شده.

صفحه فشار شکسته دلیل نقص:

گرم شدن بیش از اندازه صفحه فشار. که بدلیل رد کردن ( حرکت پله ای ) . ناشی از تماس با لنتهای پاره شده . ایجاد شده.

گرمای زیاد .ناشی از لنتهای چرب و روغنی .

استفاده نادرست مانند نیم کلاچ های مکرر گذاشتن مداوم پا بر روی کلاچ.

رها کردن ناگهانی پدال کلاچ و...

تنظیم نادرست مانند عدم استفاده بصورت کیت کامل.

ایراد نصب و...

 

وقتی کلاچ خالی می کند .

لنتها خورده شده دلیل نقص:

به صورت مکرر از نیم کلاچ استفاده شده.

سیم کلاچ بدرستی کار نکرده ( خودروهای نوع سیمی ).

سیلندرهای مرکزی هیدرولیک کلاچ خراب شده و یا هوا گرفته ( خودروهای نوع هیدرولیکی ).

 

وقتی کلاچ صدا می دهد

فنرهای لول صفحه کلاچ شکسته شده دلیل نقص:

به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس .

شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

گرم شدن بیش از حد بدلیل روغنی شدن لنتها به دلیل تنظیم نبودن موتور.

هزار خار صفحه کلاچ از جا در آمده دلیل نقص:

بلبرینگ شفت هزار خار گیربکس معیوب شده.

یاتاقان هم مرکز کننده شفت هزار خار گیربکس و فلایویل معیوب شده.

شفت هزار خار گیربکس در نتیجه تاب ورداشتن .لنگی و چرخش نامتعادل دارد.

به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

به دلیل تنظیم نبودن موتور.

بلبرینگ آسیب دیده دلیل نقص:

گرم شدن بیش از حد بلبرینگ در نتیجه خطای تنظیم بلبرینگ که قطعات پلاستیکی را ذوب کرده و روغن پس می دهد و باعث سختی چرخش بلبرینگ شده.

دوشاخه بلبرینگ معیوب شده. محفظه بلبرینگ به دلیل کارکرد خارج از محور معیوب شده.

صفحه های پوششی جلو و یا عقب صفحه کلاچ ( صفحه های پوششی فنرلول )شکسته شده دلیل نقص:

صفحه کلاچ بر عکس نصب شده.

به دلیل هم راستا بسته نشدن موتور و گیربکس.

شفت هزار خار گیربکس و فلایویل در یک محور نمی چرخند.

رانندگی بدون توجه به نسبت دور موتور با دنده متناسب.

 

وقتی لرزش کلاچ دارید

نواحی از دیسک سوخته دلیل نقص:

بالانس دیسک در اثر افتادن از ارتفاع و یا قرار دادن بار روی آن خارج شده.

در هنگام نصب دیسک وصفحه کلاچ .پیچها به نحو متقابل ( ضربدری ) و به یک اندازه ( ترکمتر )بسته نشده.

سطح دیسک و یا صفحه روغنی شده.

سطح فلایویل( صفحه در حال چرخش موتور ) تاب داشته.

گرم شدن بیش اندازه در نتیجه استفاده نادرست شامل نیم کلاچ های مکرر و مداوم پا بر روی کلاچ .

رها کردن ناگهانی پدال کلاچ و...

هم محور نبودن بلبرینگ و دیسک در زمان نصب.

نواحی براق در سطح لنت به وجود آمده دلیل نقص:

بالانس دیسک و در اثر افتادن از ارتفاع و یا قرار دادن بار روی آن خارج شده.

سطح فلایویل صاف نباشد.

عمر مفید لنت به اتمام رسیده.

سطح لنت روغنی شده دلیل نقص:

از مجرای محور دنده ( گیربکس )

و یا محور موتور ( فلایویل ) روغن نشت کرده.

محل هزار خار بیش ازحد روغنی شده.

در هنگام نصب لنت روغنی شده.