خط ترمز

مراحل ترمز گیری خودرو را می توان در 3 بخش زیر تعریف کرد:

عکس العمل راننده ( از لحظه ای که راننده مانع را میبیند تا وقتی که پدال ترمز را می فشارد معمولا تا 1.5 ثانیه طول می کشد).

فشار پدال ( تا رسیدن نیروی روغن ترمز به لنت ها حدود 0.5 ثانیه ) خوردگی لنت ها موجب افزایش این زمان می شود

زمان ایست از لحظه ای که لنت به دیسک می چسپد تا توقف کامل ( اگر جنس لنت مرغوب نباشد این زمان طولانی می شود ) 

مجموع این سه زمان را خط ترمز می گویند.